Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Portal de transparència


 
En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s’adjunta el compte de pèrdues i guanys, l’informe d’auditoria i la relació de contractes, convenis i subvencions agrupats per exercicis tancats.
 
Any 2023
 
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES